Involta Scientific Journal https://involta.uz/index.php/iv <p>O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrda qabul qilingan “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmonida ko‘zda tutilgan vazifalar ijrosini ta’minlash maqsadida Xorazm Maʼmun akademiyasi koʻmagida ta’sis etilgan “Involta” ilmiy jurnalining (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikasiyalarni rivojlantirish agentligining 1453-sonli Guvohnoma hamda ISSN 2181-2632, <a class="text-entity-link" dir="auto" title="http://www.involta.uz" href="http://www.involta.uz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.involta.uz</a> veb sayti) maqolalar qabuli e’lon qilinadi.</p> <p>Jurnal Google Scholar, Doi/Zenodo, OpenAire, OJS/PKP, Wikipedia, LinkedIn , Open access, International Copernicus bazalarida indekslanadi. Jurnalda e’lon qilingan maqolalar Involta (ISJ) LinkedIn rasmiy sahifasida roʻyxatdan oʻtadi. Jurnal O‘zbekiston hamda Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi davlatlari hududi bo‘ylab elektron shaklda e’lon qilinadi. <br /><br /><strong>Jurnalga quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha maqolalar qabul qilinadi:</strong> <br /><br /><em>1. Filologiya fanlari </em><br /><em>2. Pedagogika fanlari </em><br /><em>3. Ijtimoiy-gumanitar fanlar </em><br /><em>4. Aniq fanlar </em><br /><em>5. Tabiiy fanlar </em><br /><em>6. Iqtisod fanlari </em><br /><em>7. Psixologiya fanlari </em><br /><em>8. San’at va madaniyat fanlari </em><br /><em>9. Tibbiyot fanlari </em><br /><em>10. Texnika fanlari</em></p> en-US Involta Scientific Journal 2181-2632 AKTYORLIK MAHORATINI TALQIN QILISHDA OLIMLARNING PEDAGOGIK QARASHLARI https://involta.uz/index.php/iv/article/view/324 <p>Ushbu maqolada aktyorlik texnikasi va uning rivojlanish tarixi haqida gap boradi. Rejissyorlik teatrining paydo bo‘lishi bilan bog’liq jarayonlar, &nbsp;ko‘p olimlarning aktyorlik san’ati bo’yicha pedagogik dars usullariga qo’shgan xissalari, yuksaklikka erishish yo‘lida amalga oshgan yutuqlari va bugungi kungacha dars jarayonida foydalanish usullari haqida so’z boradi. Aktyorlik mahorati darslarida turli xil usullar orqali yondashish, psixotexnikasini ochib bergan aktyorlikning transsendensiyasi, vaqt va makonda rivojlangan Stanislavskiy XX-asr oxiridagi aktyorning postmodern texnikasida mavjud bo’lgan pedagogik dars usullari haqida yozilgandir.</p> Rajabova Sevara Copyright (c) 2022 2022-09-08 2022-09-08 1 10 3 12 ТАСНИФИ ГУРӮҲҲОИ ЛЕКСИКӢ-СЕМАНТИКИИ ВОЖАҲО ДАР ҒАЗАЛИЁТИ АБДУРАҲМОНИ ҶОМӢ https://involta.uz/index.php/iv/article/view/325 <p>Дар ин мақола аҳамияти таркиби маъноии вожаҳо ва таснифи лексикӣ-семантикии онҳо дар мисоли ғазалҳои намояндаи бузурги адабиёти классикии форсу тоҷик Абдурраҳмони Ҷомӣ (1414-1492) баррасӣ шудааст. Ин услуби баён бевосита ба ҷаҳонбинӣ, дарки ахлоқию тафаккури мантиқӣ ва эҳсоси нафис алоқаманд аст. Ҷолиби диққат аст, ки таснифи гуруҳҳои лексикӣ-семантикии калима ва таҳқиқи гардиши маъноии он калиди кашфи рамзҳои осори Ҷомӣ буда, вобаста ба маҳорати шоирист.</p> Сабоҳат Ҷамиловна Маҷитова Copyright (c) 2022 2022-09-08 2022-09-08 1 10 13 19 МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ https://involta.uz/index.php/iv/article/view/326 <p>в статье перечисляются трудности при обучении чтению и пути, методы их преодоления.</p> Саидова Нигина Copyright (c) 2022 2022-09-08 2022-09-08 1 10 20 23 “АМИР ТЕМУР” ДРАМАСИДА ҲУСАЙН ЖОВИДНИНГ АЁЛЛАР ОБРАЗИНИ ЯРАТИШ МАҲОРАТИ https://involta.uz/index.php/iv/article/view/328 <p>Мақолада Ҳусайн Жовиднинг “Амир Темур” драмасидаги Дилшод, Олмос, Олга, Қорақуш каби аёл образларининг асарда тутган ўрни, сарой ҳаётидаги мавқеи ва, қолаверса, аёл киши сифатидаги фазилатлари қиёсий ўрганилган, ижодкорнинг поэтик маҳорати тадқиқ қилинган.</p> Нодира Холиқова Copyright (c) 2022 2022-09-25 2022-09-25 1 10 24 29 DEMOGRAPHIC POLICY OF THE COUNTRIES OF THE WORLD IS THE CASE OF CHINA https://involta.uz/index.php/iv/article/view/329 <p>This article analyzes the demographic indicators of China. in addition, the demographic policies of some countries are shown, the nationalities living in China and the analysis of gender indicators are described</p> Abdumalikova Gulirano Copyright (c) 2022 2022-09-25 2022-09-25 1 10 30 37