AMIRIY VA UNING IRFONIY OLAMIGA BIR NAZAR

Main Article Content

Sayfullayeva Ulbeka

Abstract

Mazkur maqolada Amir Umarxon va uning Qo‘qon adabiy muhitini tashkillashtirishdagi o‘rni haqida fikrlar olg‘a surilgan. Amiriy ijodining mavzu ko‘lami va uning ,,Devon“idagi ma’rifiy-irfoniy g‘azallarga to‘xtalib, ular tasavvufiy jihatdan sharhlangan. Shoirning salaflarining munosib davomchisi ekanligi alohida ta’kidlab o‘tilgan.

Article Details

How to Cite
Sayfullayeva Ulbeka. (2022). AMIRIY VA UNING IRFONIY OLAMIGA BIR NAZAR. Involta Scientific Journal, 1(6), 165–172. Retrieved from https://involta.uz/index.php/iv/article/view/176
Section
Articles